Het pedagogisch beleid van Kinderopvang Jip & Janneke

Het pedagogisch beleid geeft weer vanuit welke visie er wordt gewerkt en hoe we dit vormgeven.
Er wordt ook in beschreven hoe we voldoen aan de wettelijke eisen en normen.
De pedagogische basisdoelen vormen de leidraad tijdens het werken met de kinderen.
Het pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerkers is gericht op de stimulatie van de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen van zowel het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang.
De dagprogramma’s worden beschreven en verschillende onderwerpen komen uitgebreid aan bod.

Er is een uitgebreid algemeen pedagogisch beleid
Pedagogisch beleid Kinderopvang Jip Janneke algemeen KDV en BSO juni 2022

En er is een specifiek pedagogisch beleidsplan opgesteld voor de VVE-doelgroepkinderen, die op verzoek van de gemeente sinds 2021 na indicatie vanuit het CJG (centrum voor jeugd en gezin) ook bij kinderopvang Jip & Janneke kunnen worden geplaatst.
Deze kinderen hebben veelal een achterstand in de ontwikkeling en worden extra gestimuleerd en begeleid in hun ontwikkeling, ter voorbereiding op de basisschool.

Pedagogisch beleid Voor- en Vroegschoolse Educatie specifiek voor de geïndiceerde doelgroepkinderen