Categorie archief: nieuws

Tweedeling begint al op de kinderopvang

29 april 2016 – Geschreven door: Jelmer Kruyt

Afgelopen week stonden de kranten er vol van: er dreigt een verdere tweedeling in de maatschappij. Even slimme kinderen krijgen ongelijke kansen. Kinderen van hoogopgeleide ouders schoppen het in hun schoolprestaties verder dan kinderen van laagopgeleide ouders. Dit bleek uit onderzoek van de Onderwijsinspectie. Ouders moeten meer betrokken worden bij school en ook de CITO-score moet volgens de minister een belangrijkere rol gaan spelen. Vreemd eigenlijk dat in dat debat de ontwikkeling van kinderen pas start bij de schoolgaande leeftijd van vier jaar.

In Nederland bestaat, naast het onderwijs, namelijk nóg een werkveld dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van kinderen: de professionele kinderopvang. Voor 0- tot 4-jarigen, en vanaf 4 jaar in de middag aansluitend op de schooltijden. Er wordt geheel voorbijgegaan aan de meest vormende jaren in de ontwikkeling van een kind, die starten bij de geboorte en niet vanaf 2 of 2,5.

Was kinderopvang in haar eerste jaren met name bedoeld voor vrouwenemancipatie, later veranderde dat in arbeidsmarktinstrument. In het professionele kinderopvangveld is men echter tot de conclusie gekomen dat kinderopvang in eerste instantie bedoeld zou moeten zijn als ondersteuning van de ontwikkeling van het kind. Van elk kind, niet alleen hen die nu recht hebben op voorschoolse educatie.

Zich ontwikkelen is namelijk wat alle kinderen doen, aangestuurd of niet, vanaf de dag dat zij geboren zijn. En hun omgeving, de coaching, de voeding, het ontwikkelend aanbod, het voorbeeld van leeftijdsgenootjes zijn daarbij van enorme invloed. Dat is allang aangetoond – maar nog niet breed omarmd. Je hebt maar één set van super-effectieve leerjaren en als die niet goed gebruikt wordt, haal je dat later niet meer in.

Permanente educatie
Dat betekent dat de professionals in dat ontwikkeltraject een cruciale rol spelen. Vakbekwame professionals beïnvloeden met hun gedragsvoorbeeld en hun ontwikkelend (spel)aanbod de meest vormende jaren van de kinderbreinen op de opvang. Achterhaalde benaming dus voor dat vak: opvang! Ontwikkeling, opvoeding, opleiding: het zijn alle drie geweldig belangrijke en onderling verbonden voorspellers voor een maatschappelijk zinvol leven.

Op dit moment is binnen de Brancheorganisatie Kinderopvang een pilot aan de gang voor een nieuw Permanent Educatiesysteem. Professionals kunnen zich nascholen op diverse aspecten van hun vak en hun kennis laagdrempelig delen met de ouders. Er wordt gebouwd aan een breed lerende cultuur. Professionals worden gedurende hun loopbaan voortdurend gevoed met nieuwe kennis over kinderen, hun brein, hun gezondheid, ontwikkeling enz.

De argumenten voor zo’n maatschappelijke investering van permanente educatie, die zowel jonge professionals als kinderen versterkt, sluiten naadloos aan op het WRR-rapport ‘Naar een lerende economie’. Misschien was het naïef om met de pilot te beginnen zonder breed politiek gedragen akkoord voor deze kwaliteitsimpuls. De vele reacties op de tweedeling in scholing geven ons echter goede hoop voor ruime politieke steun voor ons ambitieuze plan. Want de tweedeling waar de Onderwijsinspectie de noodklok over luidt, kunnen  we simpelweg doortrekken naar de kinderopvang. Ruim de helft van de kinderen van hoogopgeleide ouders maakt gebruik van professionele kinderopvang tegenover minder dan een kwart van kinderen van laagopgeleide ouders. Als we het hebben over een dreigende tweedeling in de maatschappij, laten we dan bij het begin beginnen: bij de allerjongsten.

Jelmer Kruyt

Vice-voorzitter Branche organisatie Kinderopvang

Dit artikel is vandaag als opiniestuk geplaatst in Trouw.

Alle peuters 2,5 tot 4 jaar naar kinderopvang

Alle peuters 2,5 tot 4 jaar naar kinderopvang

25 april 2016

Alle kinderen tussen de leeftijd van 2,5 en 4 jaar kunnen voortaan naar de kinderopvang gaan. De kinderen die nu niet gaan en waarvan de ouders geen kindertoeslag krijgen, krijgen een plek aangeboden die wordt betaald door de gemeente.

60 miljoen

Nu is het zo dat ouders de kosten voor kinderopvang of de peuterspeelzaal zelf moeten dekken. In sommige gevallen kan er voor de kinderen geen plek gevonden worden. Met het nieuwe besluit moet met dit soort situaties worden afgerekend. Voor gemeenten wordt 60 miljoen euro extra beschikbaar gesteld om jonge kinderen opvang te bieden, zo schrijft het ANP. Het gaat om twee dagdelen in de week.

Persconferentie

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben dit afgesproken. „Elke peuter verdient een plek om opgevangen te worden, dus ook peuters waarbij een of beide ouders niet werken. Goede kinderopvang geeft kinderen een goede start in de maatschappij. Ieder kind heeft daar recht op”, aldus Asscher. Dinsdag zal hij de afspraken verder toelichten op een persconferentie op een kinderopvang in Diemen.

Ontwikkeling

Volgens RTL Nieuws zijn er op dit moment zo’n 40.000 kinderen die niet naar de kinderopvang gaan omdat niet beide ouders werken. Ook voor deze gezinnen zal er geld beschikbaar komen zodat de peuters toch naar de opvang kunnen. In juli ontvangen de gemeenten de eerste 10 miljoen euro. De gemeenten zullen tot 2021 de tijd krijgen op alles te regelen.

Binnen de voorschoolse voorzieningen worden de kinderen doelbewust, maar spelenderwijs, gestimuleerd in hun ontwikkeling, aldus de VNG. De organisatie zegt dan ook blij te zijn dat het kabinet de gemeenten wil steunen.

Ouderportaal en de Jippie

Het ouderportaal is een beschermd gedeelte van de website van kinderopvang Jip & Janneke welke is onderverdeeld in locatie Poortugaal en Portland. Dit Portaal is voor de ouders, waar ze op de hoogte kunnen blijven van belangrijke actuele informatie, leuke activiteiten en foto’s van de gezellige momenten op de groep!

Sinds kort zal op dit ouderportaal ook de Jippie maandelijks verschijnen van de beide locaties.

Kan u nog niet inloggen en hebt u een kind op een van onze locaties?

Vraag dan zo snel mogelijk inloggegevens aan en blijf op de hoogte!

Themaweek: “De week van het Jonge Kind” bij Kinderopvang Jip & Janneke.

In de week van 11 tot en met 15 april zal ook Jip & Janneke aandacht besteden aan de week van het Jonge Kind. In deze week wordt er stil gestaan bij de ontwikkeling van het kind. Ook de kinderopvang heeft een toevoegende waarde voor deze ontwikkeling. Op alle groepen worden iedere dag verschillende activiteiten georganiseerd. Op woensdagochtend 13 april zal er op locatie Portland van Jip & Janneke een inloopochtend worden georganiseerd van 10.00 tot 11.00 uur voor bestaande ouders en eventueel andere toekomstige ouders of geïnteresseerden. U kunt dan samen met uw kind(eren) binnenlopen en de verschillende groepen langs gaan. Uw kind(eren) kan dan eventueel met een activiteit mee doen.

Wees welkom aan de Beurs 39 in Rhoon- Portland

Inloopochtend locatie Portland 13 april van 10.00 tot 11.00

Inloopochtend locatie Portland 13 april van 10.00 tot 11.00

OOK WIJ GUNNEN ALLE KINDEREN EEN TOPSTART!

Bij kinderopvang Jip & Janneke wordt al jaren peuteropvang aangeboden die de peuterspeelzaal overstijgt.

Tijdens de peuterochtend worden de drie-jarigen door middel van vroeg-voorschoolse-educatie voorbereid op de overgang naar de basisschool. Zij worden gestimuleerd in hun ontwikkeling en leren de basisvaardigheden, zodat de overgang eenvoudiger wordt.

Heeft u geen hele dagopvang nodig maar zou u wel gebruik willen maken van deze peuteropvang voor één of meerdere dagdelen per week, belt u dan vrijblijvend naar 010-5066900 voor een rondleiding en/of inschrijving

 

NIEUWS UIT DE MEDIA -EEN TOPSTART VOOR ALLE PEUTERS!

EEN TOPSTART VOOR ALLE PEUTERS!

Alle kinderen van 2 tot 4 jaar moeten straks minimaal 16 uur per week naar de opvang kunnen. Ouders krijgen daarvoor een tegemoetkoming van de overheid, ongeacht of ze werken. Met dit advies komt de Sociaal-Economische Raad (SER) donderdag naar buiten. Ook zijn extra uren nodig voor het bijspijkeren van peuters met een achterstand.

Ons idee is juist dat álle kinderen de mogelijkheid krijgen zich in de opvang goed te ontwikkelen en achterstanden in te lopen
Mariëtte Hamer – SER-voorzitter

Nu hebben alleen ouders met een baan of studie recht op een financiële tegemoetkoming, de zogeheten kinderopvangtoeslag, als ze voor hun kroost opvang regelen. Naar schatting tienduizenden gezinnen vallen buiten de boot, bijvoorbeeld omdat één ouder thuis blijft.   Dat moet veranderen, vindt de  Sociaal-Economische Raad, belangrijk adviseur van kabinet en parlement. ,,Ons idee is juist dat álle kinderen de mogelijkheid krijgen zich in de opvang goed te ontwikkelen en achterstanden in te lopen,” zegt SER-voorzitter Mariëtte Hamer. Hamer vervolgt: ,,We pleiten niet voor gratis kinderopvang of een volledig ander systeem van financiering. Maar we geven wél aan hoe aan de knoppen gedraaid kan worden om de toegang tot opvang zo breed mogelijk te maken.”

Eigen bijdrage Voor gezinnen die al recht hebben op kinderopvangtoeslag, hangt de hoogte af van het inkomen en het aantal kinderen per gezin. Verder geldt een eigen bijdrage, die kan variëren van 10 tot 60 euro per dag. Wat de SER betreft blijft die ook straks bestaan, maar wordt de opvang per saldo betaalbaarder. Aan het plan hangt een fors prijskaartje, van maximaal 231 miljoen euro. ,,We zijn realistisch en beseffen dat zulke investeringen niet zomaar te regelen zijn. Daarom leggen we ons advies nu al neer voor de formatietafel van een volgend kabinet.” Het adviesorgaan stelt daarnaast voor de volgende kabinetsperiode 169 miljoen uit trekken om kinderen met een taal- of leerachterstand extra uren ondersteuning te geven; minimaal 16 uur per week in plaats van nu 10 uur. Dit is volgens experts nodig, wil de begeleiding helpen. Daarover zegt de SER-voorzitter: ,,We stellen voor extra hulp in beginsel op basis van vrijwilligheid te verstrekken. Maar als straks blijkt dat er onvoldoende kinderen met een achterstand mee gaan doen, dan kunnen maatregelen in de toekomst minder vrijblijvend worden.” De Sociaal-Economische Raad heeft zorgen of werkende ouders met een totaal inkomen tot 1,5 keer modaal (50.000 euro per jaar) nog goede opvang kunnen betalen, ook als ze wél een toeslag ontvangen. Want zelfs rijkere gezinnen voelen de pijn van eerdere bezuinigingen op de kinderopvang steeds meer in hun portemonnee. Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken), de opdrachtgever van het advies, krijgt van de SER de raad mee te bekijken of bepaalde groepen echt extra ondersteuning nodig hebben. Ook de positie van eenoudergezinnen verdient aandacht.

Betaalbaar systeem ,,Van belang is dat een stabiel én betaalbaar systeem ontstaat dat het jojo-effect van de afgelopen jaren voorkomt,” schetst Hamer. De SER gaat er daarbij vanuit dat er uiteindelijk toegewerkt wordt naar één financieringssysteem voor alle soorten opvang van kinderen. Naar verwachting zal een Kamermeerderheid het advies van de SER met gejuich ontvangen. Ook BOinK (de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang) heeft altijd geroepen dat het een ‘groot goed’ zou zijn als alle ouders straks gebruik kunnen maken van dezelfde tegemoetkoming voor opvang.

We gunnen alle kinderen een topstart, maar helaas was het kabinet op dit onderwerp tot op het bot verdeeld
Steven van Weyenberg – D66

Minister Asscher laat weten verheugd te zijn met het advies. ,,Ik deel de analyse dat het belangrijk is om te investeren in jonge kinderen en dat alle kinderen zich vanaf de start samen kunnen ontwikkelen. Voorschoolse voorzieningen van hoge kwaliteit kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Maar ook een goede overdracht en doorgaande lijn naar het basisonderwijs zijn hierbij belangrijk, zowel voor de ontwikkeling van kinderen als om de kennis over een kind te behouden.” Asscher gaat het SER-advies zorgvuldig bestuderen en hoopt vóór de zomer met een officiële reactie te komen. De overige voorstanders – waaronder D66 – beseffen dat deze stap een financiële injectie vraagt, maar ze zien dat als ‘goede investering in de ontwikkeling van kinderen’. ,,We gunnen alle kinderen een topstart, maar helaas was het kabinet op dit onderwerp tot op het bot verdeeld,” vertelt Kamerlid Steven van Weyenberg. ,,Met deze doorbraak kunnen we eindelijk het debat verder brengen.”

Kinderopvangtoeslag voor alle ouders omhoog

Voor alle werkende ouders gaat de kinderopvangtoeslag vanaf 1 januari 2016 omhoog. Ouders ontvangen voor elk kind dat naar de opvang gaat meer kinderopvangtoeslag. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. Ouders kunnen kinderopvangtoeslag berekenen, aanvragen en wijzigen op de website van de Belastingdienst Toeslagen. Hoeveel toeslag ouders krijgen, hangt onder andere af van hun inkomen en leefsituatie. En hoeveel kinderen naar de opvang gaan.

Mocht u graag een exacte berekening maken voor uw eigen specifieke situatie, dan verwijzen wij u naar de site van de belastingdienst, waar deze som eenvoudig te maken is!

www.belastingdienst.nl

http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Wij hebben voor u ook een rekenvoorbeeld gemaakt om een beter beeld te geven in wat de toeslag voor u kan betekenen en wat het werkelijk te betalen uurtarief drastisch doet verlagen.

Basis tarief